Sổ tay hướng dẫn quản lý công đoàn – Chương 5: Tổ chức người lao động – Kỳ 2: Tại sao mọi người tham gia vào công đoàn?

Mạng lưới Nghiệp đoàn xin dịch và giới thiệu với các bạn một sổ tay về nghiệp vụ công đoàn, do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xuất bản Đọc tiếp

Posted On :

Sổ tay hướng dẫn quản lý công đoàn – Chương 3: Tổ chức và cấu trúc của công đoàn – Kỳ 1: Hệ thống quản lý, vận hành và đại diện

Mạng lưới Nghiệp đoàn xin dịch và giới thiệu với các bạn một sổ tay về nghiệp vụ công đoàn, do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xuất bản Đọc tiếp

Posted On :