Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 2: Một số khái niệm cơ bản – Kỳ 3: Những tiêu chuẩn để đo lường sức nặng của bằng chứng

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 2: Một số khái niệm cơ bản – Kỳ 2: Vai trò của Thẩm phán, Công tố viên, Người Bào chữa và Cảnh sát

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 2: Một số khái niệm cơ bản quan trọng – Kỳ 1: Tư pháp cơ bản và Hiến chương về Quyền và Tự do

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :