Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 3: Những gì bạn cần biết về chứng cứ – Kỳ 4: Chứng cứ nhân chứng (Witness Evidence) và chứng cứ tin đồn (Hearsay Evidence)

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 3: Những gì bạn cần biết về chứng cứ – Kỳ 2: Chứng cứ buộc tội, chứng cứ ngoại phạm và chứng cứ chứng thực

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 3: Những gì bạn cần biết về chứng cứ – Kỳ 1: Giá trị chứng minh (probative value) của chứng cứ

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 2: Một số khái niệm cơ bản – Kỳ 7: Nhiệm vụ điều tra và sử dụng quyền tùy nghi hành động

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :

Giới thiệu môn Điều tra Hình sự – Chương 2: Một số khái niệm cơ bản – Kỳ 5: Hành vi phạm tội (actus reus) và Ý định phạm tội (mens rea)

Unions Network: Phải làm gì để thu thập, sắp xếp và phân tích các bằng chứng, nhằm xác định sự thật và thủ phạm trong các vụ án hình sự? Đọc tiếp

Posted On :