Sổ tay hướng dẫn quản lý công đoàn – Chương 5: Tổ chức người lao động – Kỳ 2: Tại sao mọi người tham gia vào công đoàn?

Mạng lưới Nghiệp đoàn xin dịch và giới thiệu với các bạn một sổ tay về nghiệp vụ công đoàn, do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xuất bản Đọc tiếp

Posted On :