Các thiết chế về quan hệ lao động của Thái Lan bao gồm:

 

Hội đồng tư vấn về sự phát triển quốc gia

Hội đồng được thành lập vào năm 1976 với 20 thành viên, trong đó 5 đại diện người lao động, 5 đại diện người sử dụng lao động và 10 đại diện cho Chính phủ và các chuyên gia kỹ thuật. Ủy ban chịu trách nhiệm soạn thảo các chính sách lao động, xem xét các cách thức, biện pháp giải quyết các vấn đề lao động và đưa ra những ý kiến tư vấn cho Chính phủ.

 

Tòa án lao động

Được thành lập năm 1979, với các thẩm phán cấp Trung ương được lựa chọn từ Bộ Tư pháp cùng với các thẩm phán được lựa chọn từ các tổ chức công đoàn và các hiệp hội của người sử dụng lao động, mỗi nơi 50 người. Tòa án chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh từ hợp đồng lao động, từ Luật Bảo vệ lao động, Luật về Quan hệ lao động.

 

Ủy ban về tiền lương

Được thành lập theo quyết định của Bộ Lao động năm 1975, bao gồm 15 thành viên, với số đại diện ngang nhau của ba bên. Chức năng của Ủy ban này là xác định mức tiền lương tối thiểu và trình Bộ trưởng Bộ Lao động để công bố và có hiệu lực như một văn bản pháp luật.

 

Ủy ban Quan hệ lao động

Được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động, căn cứ theo Luật về Quan hệ lao động năm 1975. Ủy ban gồm 15 thành viên, đại diện ngang nhau cho ba bên. Ủy ban có trách nhiệm làm trọng tài trong các trường hợp có khiếu nại về sự đối xử bất công trong quan hệ lao động và các tranh chấp lao động phát sinh theo quy định của Luật về Quan hệ lao động.

 

Ủy ban về Quỹ bồi thường

Ủy ban được Bộ trưởng Bộ Lao động thành lập theo Luật về Bồi thường năm 2004, gồm 13 thành viên, trong đó 3 thành viên từ đại hội của những người sử dụng lao động và số còn lại từ Ủy ban an sinh xã hội. Ủy ban này có chức năng xây dựng các nguyên tắc và quy chế của Quỹ bồi thường và hoạt động như một bộ phận tư vấn cho Thủ tướng về những vấn đề liên quan tới Quỹ bồi thường.

 

Ủy ban An sinh xã hội

Ủy ban được Bộ Lao động thành lập theo Luật về  An sinh xã hội năm 1990. Ủy ban bao gồm 15 người với số đại diện ngang nhau từ ba bên. Ủy ban có trách nhiệm đưa ra những khuyến nghị đối với Bộ trưởng Bộ Lao động về các vấn đề liên quan tới quản lý quỹ an sinh xã hội.

 

Ủy ban về Quan hệ lao động trong doanh nghiệp Nhà nước

Được Bộ trưởng Bộ Lao động thành lập theo Luật về Quan hệ lao động trong doanh nghiệp Nhà nước năm 1990, gồm 21 thành viên, trong đó 6 đại diện cho Chính phủ, 5 đại diện cho hiệp hội người sử dụng lao động trong doanh nghiệp Nhà nước, 5 từ các giám đốc doanh nghiệp nhà nước và 5 từ các nhà tư vấn cho Ủy ban.

Ngoài các Ủy ban và Hội đồng mang tính chất ba bên được thành lập trên cơ sở các luật tương ứng nói trên, Thái Lan còn có một số thiết chế mang tính chất ba bên được thành lập theo các nghị quyết của Chính phủ hoặc của Bộ trưởng Bộ Lao động như: Ủy ban Xúc tiến quan hệ lao động, Ủy ban về Tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động, Ủy ban về Tiêu chuẩn chất lượng lao động, Ủy ban Kiểm tra chất lượng lao động quốc gia, Ủy ban về Xúc tiến an toàn vệ sinh lao động, Ủy ban về Hợp tác đào tạo nghề, Ủy ban Bảo vệ lao động chưa thành niên, Ủy ban về Hệ thống quản lý thông tin lao động…

Nguồn: CIRD

Hits: 53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *