Đầu mối liên lạc: Đây là một kênh đối thoại hữu hiệu để thu thập phản hồi và khiếu nại của người lao động (NLĐ). Ban giám đốc (BGĐ) có thể chỉ định một số cán bộ nhân sự hoặc để NLĐ tại các tổ bầu ra các đầu mối thông tin. Đầu mối thông tin này có nhiệm vụ tiếp xúc hàng ngày với NLĐ vào đầu ca hoặc cuối ca để tiếp thu các ý kiến của họ, sau đó chuyển lên BGĐ giải quyết.

Đối thoại giữa BGĐ với nhóm lao động: Đối thoại trực tiếp giữa hai bên giúp loại bỏ hiện tượng “tam sao thất bản” khi phải đối thoại thông qua nhiều tầng lớp trung gian. BGĐ có thể tổ chức đối thoại hàng tháng với những NLĐ có câu hỏi và đăng ký tham gia hoặc BGĐ có thể đối thoại lần lượt với từng xưởng, bộ phận.

Ban tư vấn cải tiến doanh nghiệp (PICC): Đây là một sáng kiến của Dự án Better Work Việt Nam thực hiện tại hơn 300 doanh nghiêp dệt may nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế và Bộ luật lao động của Việt Nam; thúc đẩy các sáng kiến cải tiến doanh nghiệp. Thành viên PICC bao gồm đại diện ngang nhau của NLĐ và NSDLĐ. Các thành viên PICC thường xuyên trao đổi, thảo luận để đưa ra được các sáng kiến cải tiến doanh nghiệp tốt hơn.

Hội nghị NLĐ: Là một hình thức đối thoại bắt buộc được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012. Cuộc họp do NSDLĐ chủ trì và tổ chức hàng năm với sự tham gia của NLĐ và tổ chức đại diện tập thể NLĐ tại cơ sở nhằm trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho NLĐ.

Đối thoại định kỳ: Được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần, do NSDLĐ chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp tổ chức để trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan tới hai bên. Khoảng cách giữa hai lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày. Trường hợp thời gian tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời gian tổ chức hội nghị NLĐ thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ. Đây là một hình thức đối thoại bắt buộc được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012.

Nguồn: CIRD

Hits: 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *